CÁCH ĐỌC CÁC KÝ HIỆU TOÁN HỌC TRONG TIẾNG ANH

Ở bải viết trước, mình đã giới thiệu với chúng ta cách đọc các kí hiệu trên bàn phím laptop. Bây giờ mình sẽ share với các bạn cách đọc ký kết hiệu toán học và khoa học trong tiếng Anh.Bạn sẽ xem: phương pháp đọc những công thức toán học tập trong giờ anh

Symbols

+plus/’plʌs/
minus/’maɪnəs/
±plus or minus/’plʌs ɔ: ‘maɪnəs/
xmultiplied by/’mʌltɪplaɪd baɪ/
/over; divided by/’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd/
÷divided/dɪ’vaɪdəd/
=equals/’ɪ:kwəlz/
approximately, similar/ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/
equivalent to; identical/ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/
not equal to/’nɒt ‘iːkwəl tʊ/
>greater than/’greɪtə ðən/
4to the fourth; khổng lồ the nguồn four/tə ðə ‘fɔːθ/ /te ðə ‘pɑʊə fɔː/
n to the n; to lớn the nth; to the power n/tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pɑʊər en/
root; square root/ru:t/ /skweə ru:t/
cube root/kju:b ru:t/
fourth root/fɔːθ ruːt/
!factorial/fæk’tɔːrɪəl/
%percent/pə’sent/
infinity/ɪn’fɪnətɪ/
varies as; proportional to/’vɛərɪz/ /prə’pɔːʃənəl/
˙dot/dɒt/
¨double dot/dʌbl dɒt/
:is to, ratio of/reɪʃɪəʊ/
f(x) fxf; function/ef/ /’fʌŋkʃən/
f"(x)f dash; derivative/dæʃ/ /dɪ’rɪvətɪv/
f”xf double-dash; second derivative/’dʌbl dæʃ/ /’sekənd dɪ’rɪvətɪv/
f”"(x)f triple-dash; f treble-dash; third derivative/’trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:d dɪ’rɪvətɪv/
f(4)f four; fourth derivative/fɔːθ dɪ’rɪvətɪv/
partial derivative, delta/paːʃəl dɪ’rɪvətɪv/ /deltə/
integral/’ɪntɪgrəl/
sum/sʌm/
w.r.t.

Bạn đang xem: Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh

with respect to/wɪð ‘rɪspekt/
loglog/lɒg/
log₂xlog khổng lồ the base 2 of x/lɒg tə ðə beɪs tu: əv eks/
therefore/’ðɛəfɔː/
because/bɪ’kɒz/
gives, leads to, approaches/gɪvz/ /li:dz tʊ/ /əprəʊʧəz/
/per/pɜ:/
belongs to; a thành viên of; an element of/bɪ’lɒŋz/ /’membə/ /’elɪmənt/
does not belong to; is not a thành viên of; is not an element of/nɒt bɪ’lɒŋ/ /nɒt ə ‘membə/ /nɒt ən ‘elɪmənt/
contained in; a proper subset of/kən’teɪnd ɪn/ /’prɒpə ‘sʌbset/
contained in; subset/’sʌbset/
intersection/’ɪntəsekʃən/
union/’juːnɪən/
for all/fə rɔ:l/
cos xcos x; cosine x/kɒz/
sin xsine x/saɪn/
tan xtangent x/tan/
cosec xcosec x/’kəʊsek/
sinh xshine x/’ʃaɪn/
cosh xcosh x/’kɒʃ/
tanh xthan x/θæn/
|x|mod x; modulus x/mɒd/ /’mɒdjʊləs/
degrees Centigrade/dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/
degrees Fahrenheit/dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/
°Kdegrees Kelvin/dɪ’gri:z ‘kelvɪn/
0°K, –273.15 °Cabsolute zero/absəlu:t zi:rəʊ/
mmmillimetre/’mɪlɪmiːtə/
cmcentimetre/’sentɪmiːtə/
cc, cm³cubic centimetre, centimetre cubed/’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/
mmetre/’miːtə/
kmkilometre/kɪ’lɒmɪtə/
mgmilligram/’mɪlɪgræm/
ggram/græm/
kgkilogram/’kɪləgræm/
ACA.C.

Xem thêm: Top 10 Phim Hoạt Hình Hay Nhất, Cuốn Hút Từng Thước Phim, Top 10 Bộ Phim Hấp Dẫn Nhất Về Loài Rồng

/eɪ si:/
DCD.C./di: si:/

 

Examples

x + 1x plus one
x -1x minus one
x ± 1x plus or minus one
xyx y; x times y; x multiplied by y
(x — y)(x + y) x minus y, x plus y
x/yx over y; x divided by y;
x ÷ yx divided by y
x = 5x equals 5; x is equal khổng lồ 5
x ≈ yx is approximately equal khổng lồ y
x ≡ yx is equivalent to lớn y; x is identical with y
x ≠ yx is not equal to lớn y
x > y x is greater than y
x 4x lớn the fourth; x to lớn the nguồn four
xnx to the n; x khổng lồ the nth; x lớn the power nguồn n
x-nx to the minus n; x khổng lồ the power of minus n
root x; square root x; the square root of x
the cube root of x
the fourth root of x

*

the nth root of x
(x + y)²x plus y all squared
(x/y)²x over y all squared
n!n factorial; factorial n
x%x percent
infinity
x ∝ yx varies as y; x is (directly) proportional to y
x ∝ 1/yx varies as one over y; x is indirectly proportional khổng lồ y
x dot
x double dot
f(x) fxf of x; the function of x
f"(x)f dash x; the (first) derivative of with respect khổng lồ x
f”xf double-dash x; the second derivative of f with respect khổng lồ x
f”"(x)f triple-dash x; f treble-dash x; the third derivative of f with respect to x
f(4)f four x; the fourth derivative of f with respect lớn x
∂vthe partial derivative of v
∂v∂θdelta v by delta theta, the partial derivative of v with respect khổng lồ θ
∂²v∂θ²delta two v by delta theta squared; the second partial derivative of v with respect lớn θ
dvthe derivative of v
dvdθd v by d theta, the derivative of v with respect lớn theta
d²vdθ²d 2 v by d theta squared, the second derivative of v with respect khổng lồ theta,
integral

*

*

the sum from i equals 1 to n
w.r.t.with respect to
logeylog lớn the base e of y; log y lớn the base e; natural log (of) y
therefore
because
gives, approaches
Δx → 0delta x approaches zero
limΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends lớn zero
LtΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends khổng lồ zero
m/secmetres per second
x ∈ Ax belongs lớn A; x is a member of A; x is an element of A
x∉ Ax does not belong to lớn A; x is not a thành viên of A; x is not an element of A
A⊂ BA is contained in B; A is a proper subset of B
A ⊆ BA is contained in B; A is a subset of B
A ⋂ BA intersection B
A ⋃ BA union B
cos xcos x; cosine x
sin xsine x
tan xtangent x, tung x
cosec xcosec x
sinh xshine x
cosh xcosh x
tanh xthan x
|x|mod x; modulus x
18 ℃eighteen degrees Centigrade
70 ℉seventy degrees Fahrenheit