VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẢO NGƯỢC THỨ TỰ CÁC TỪ TRONG MỘT XÂU ĐƯỢC NHẬP VÀO TỪ BÀN PHÍM

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí từ bỏ S (không thừa 200 kí tự). Tiếp đến thực hiện nay các quá trình sau:+ In lại xâu S theo hướng ngược lại.+ Đếm xem trong xâu S có bao nhiêu từ.VD: S= ‘Do Minh Thom87’=> In lại xâu S: ’78mohT hniM oD’=> Số từ: 3Mọi tín đồ giúp bản thân với ạ!


*

Program pigeonholebooks.com;

var S: string;

d,i: byte;

begin

write('S= '); readln(s);

For i:= length(s) downto 1 do write(s);

writeln;

while s=#32do delete(s,length(s),1);

while pos(#32#32,s)0 bởi delete(s,pos(#32#32,s),1);

while s<1>=#32 vì delete(s,1,1);

d:=0;

for i:=1 lớn length(s) vì d:=d+1;

write('So tu :',d);

readln

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình đảo ngược thứ tự các từ trong một xâu được nhập vào từ bàn phím


uses crt;

var s:string<200>;

i,d,dem:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(s);

d:=length(s);

write('Xau viet theo chieu nguoc la: ');

for i:=d downto 1 do

write(st);

writeln;

dem:=0;

for i:=1 to lớn d do

if st=#32 then inc(dem);

writeln('So tu la: ',dem);

readln;

end.


Viết chương trình nhập vào trong 1 xâu ký tự Stừ bàn phím. Xuất xâu sẽ nhập. Tạo xâu đảo ngược p từ xâu vẫn nhập. Xuất xâu p. Ra màn hình


Use crt;

Var S : String;

P: longint;

Begin

Write('Nhap s: '); readln (S);

For P:=length(S) downto 1 do

Write(P);

Readln;

End.


uses crt;

var st:string;

i,d:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

writeln('Xau ban vua nhap la: ',st);

writeln('Xau nguoc la: ');

for i:=d downto 1 do

write(st:4);

readln;

end.


uses crt;

var s:string;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(s);

s<1>:=upcase(s<1>);

writeln('Xau sau khoản thời gian doi la: ',s);

readln;

end.


Viết công tác nhập vào một xâu Scó độ dài không quá 125ký tự từ bàn phím. Xuất xâu đang nhập. Tiến hành xóa hết những dấu cách có trong xâu S. Xuất xâu S đã xóa những dấu biện pháp ra màn hình


uses crt;

var st:string;

i,d:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

writeln('Xau vua nhap la: ',st);

for i:=1 khổng lồ d do

if st=#32 then delete(st,i,1);

writeln('Xau moi la: ',st);

readln;

end.


viết công tác nhập vào từ keyboard xâu ký tự S . Tính và chuyển ra màn hình số lượng kí trường đoản cú trog xâu


uses crt;

var st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

writeln(length(st));

readln;

end.


giúp em với sáng mai em thi rồi..

Xem thêm: Những Hình Ảnh Chúc Mừng Giáng Sinh Đẹp, Hình Chúc Mừng Noel Đẹp Nhất

1.viết công tác nhập vào một xâu kí tự từ bỏ bàn phím. In ra screen xâu kí tự sau thời điểm đã thay những từ "nang" thành "mua".

2. Viết chương trình vào một xâu kí tự từ keyboard .kiểm tra coi xâu đó có phải là xâu palindrom không? ( Xâu palindrom là xâu lúc viết từ bỏ trái qua phải cũng như từ buộc phải qua trái, VD: Xâu 'ABBA' là một trong xâu palindrom).

giúp em cùng với ạ em rất nên gấp


Bài 1:

uses crt;

var S:String;

vt:integer;

begin

clrscr;

Write(‘Nhap 1 xau:’); Readln(S);

While pos(‘nang’,s)>0 do

Begin

Vt:= pos(‘nang’,s);

Delete(s,vt,4);

Insert(‘mua’,s ,vt);

End;

Writeln(‘Xau sau khoản thời gian thay the ’,s);

Readln;

End.


Bài 2:

uses crt;

var st:string;

d,i,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

kt:=0;

for i:=1 khổng lồ d do

if stst then kt:=1;

if kt=0 then writeln(st,' la xau doi xung')

else writeln(st,' khong la xau doi xung');

readln;

end.


Câu 1: Viết chương trình nhập n thành phần mảng 1 chiều là những số nguyên tự bàn phím, ghi mảng vừa nhập vào tệp MANG1CHIEU.TXT. Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất vào mảng và đưa tác dụng ra màn hình

Câu 2: Viết chương trình nhập 1 xâu ngẫu nhiên từ bàn phím, In ra xâu sau khoản thời gian đã thải trừ các kí từ là vần âm và ghi vào tệp CHUSO.TXTgiúp em với ạ . Em cảm ơn nhiều...


cau 1:

uses crt;

var a:array<1..100> of integer;

n,i,min: integer;

begin

readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

readln(a);

min:=a<1>;

for i:=2 lớn n do

if min>a then min=a;

writeln(a);

readln;

end.

cau 2:

uses crt;

g:text;

s:string;

const fo='CHUSO.TXT';

begin

assign(g,fo);

rewrite(g);

readln(s);

for i:=1 to lớn length(s) do

if not((s in <'a'..'z'>)and(s in <'A'..'Z>)) then delete(s,i,1);

writeln(g,s);

end.


Viết lịch trình nhập vào trong 1 xâu S gồm độ dài không quá 100 cam kết tự từ bỏ bàn phím. Hãy cho thấy có bao nhiêu chữ số xuất hiện trong xâu S. Thông báo tác dụng ra màn hình. Xuất xâu đã nhập